Chương 3-6: Full Metal Bitch (6)
Dịch giả: Maththunder

Rita đóng quân tại Châu Âu. Cuộc chiến vẫn tiếp tục.